طراحی و اجرای شبکه آب و فاضلاب

خدمات قابل ارائه توسط گروه مهندسین مشاور ایمن سازان در زمینه آب و فاضلاب به شرح زیر می باشد.

1) جمع آوری اسناد و مدارک جهت شرکت در مناقصات آب و فاضلاب

2) انجام متره مربوط به احجام کار و برآورد ریالی پروژه مطابق با فهرست بهای مربوطه

Info@Imensazan-Co.Com

3) طراحی و اجرای خطوط انتقال آب و فاضلاب شهری، روستایی و صنعتی منطبق با کلیه آیین نامه های بین المللی و داخلی

4) طراحی و اجرای شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری، روستایی و صنعتی

5) طراحی و اجرای منابع آب هوایی، دفنی و انواع سپتیک

6) تهیه صورت جلسات کارگاهی موقت و نهایی، تهیه صورت وضعیت، تعدیلات، برنامه زمانبندی، لایحه تاخیرات برای پیمانکاران مطابق با کلیه دستور العمل های سازمان برنامه و بودجه در رشته های انتقال و توزیع آب، آب روستایی، آبیاری و زهکشی، آبخیزداری، چاه و قنوات

7) فروش کلیه مصالح و تجهیزات شبکه های آب و فاضلاب از قبیل انواع لوله های پلی اتیلن، کارگیت، بتنی، پلی پرو پیلن، PVC و …